صندلی نماز ( بهترين هديه برای سالمندان )
صندلی نماز ( بهترين هديه ويژه روز پدر )
بزرگنمايي...


  صندلی نماز ( بهترين هديه ويژه روز پدر )
بزرگنمايي...


  صندلی نماز ( بهترين هديه ويژه روز پدر )
بزرگنمايي...


  صندلی نماز ( بهترين هديه ويژه روز پدر )
بزرگنمايي...

 

جهت استفاده سالمندان و افرادي كه امكان اقامه نماز روي زمين برای آنها امكان پذير نمی باشد.

براي اقامه نماز
براي مطالعه قرآن و ديگر كتب
داراي كمد مخصوص قرار دادن كتاب دعا ، قرآن ، مهر و جانماز
داراي قابليت جدا شدن دو قسمت صندلي و ميز جهت حمل آسانتر