اولين دوره
مكان: سالن آفرينش هاي هنري كانون فكري كودكان و نوجوانان
زمان: اول تا هفتم دي ماه 1382
اعتبار: دوازده ميليارد ريال
موضوع: اهداي كتاب، وسايل كمك آموزشي و لوازم ورزشي

 

دومين دوره
مكان: خانه هنرهاي ايراني واقع در ضلع جنوبي پارك شهر
زمان: دوم تا سيزدهم آذر ماه 1383    
اعتبار: سي و شش ميليارد ريال
موضوع: اهداي كتاب، وسايل كمك آموزشي و لوازم ورزشي

 

سومين دوره
مكان: مصلاي بزرگ امام خميني(ره)
زمان: سي ام بهمن تا هشتم اسفند ماه 1384    
اعتبار: چهارده ميليارد ريال
موضوع: اهداي كتاب، وسايل كمك آموزشي و لوازم ورزشي

 

چهارمين دوره
مكان: مصلاي بزرگ امام خميني(ره)
زمان: بيست و هفتم آبان تا پنجم آذر ماه 1385    
اعتبار: بيست و چهار ميليارد ريال
موضوع: اهداي كتاب

 

پنجمين دوره
مكان: مصلاي بزرگ امام خميني(ره)
زمان: دوازده تا بيست و يكم آبان ماه 1386
اعتبار: بيست و چهار ميليارد ريال
موضوع: اهداي كتاب

 

ششمين دوره
مكان: محل دائمي نمايشگاه هاي شهرداري تهران ( بوستان گفتگو ) 
زمان: نوزدهم تا بيست و هفتم بهمن ماه 1387     
اعتبار: پانزده ميليارد ريال
موضوع: اهداي كتاب

 

هفتمين دوره
مكان: محل دائمي نمايشگاه هاي شهرداري تهران ( بوستان گفتگو ) 
زمان: بيست و سوم تا سي ام آبان ماه 1388      
اعتبار: بيست و پنج ميليارد ريال
موضوع: اهداي كتاب