با تشكر از تكميل اطلاعات اوليه فرم استخدامی

لطفا فايل زير را دانلود و محتويات آن را تكميل فرماييد،
سپس فايل تكميل شده را به آدرس ايميل شركت (forms@tamizgostar.com) ارسال فرماييد.

دانلود فرم نهايي ثبت اطلاعات استخدامی